Bart dhe lësho fotografinë këtu
ose
* Fotografia duhet të ketë gjerësi minimale prej 770px dhe lartësinë minimale të 386px.
* Mund ta zgjedhni fotografinë e preferuar duke klikuar ikonën Yll, Përndryshe fotografia e parë do të konsiderohet fotografi për paraqitje.